കാനഡ ക്നാനായ അസോസിയേഷന് പുത്തന്‍ നേതൃത്വം

posted Nov 22, 2010, 7:43 PM by Saju Kannampally   [ updated Nov 22, 2010, 7:45 PM ]
The general body meeting of Knanaya Catholic Association of Canada
held on Nov.20/10 at Mississauga,ON, have elected the following
persons to its new executive board for the  next two years.

 President                             - Shibu Kizhakkekuttu
                                               (416 839  7744 - shibukizhakkekuttu@gmail.com )
Vice President                       - Philip Thomas Kochupurayil
Secretary                              -Thankachan thomas
Vellarimattathil (905 915 1352 -
vtthankachan@hotmail.com )
Joint Secretary                      -Anson Kochuparanpil
Treasurer                              -  Joseph Chacko Palackal
National Council Members:    - Roy Puthenkalam
                                            -Anil Chandrappally
                                            -Jacob Ottakattil
Committee Members:            - Anil Chamakalayil
                                            -Thomas Chennagnattu

 

 

Comments