ന്യൂ യോര്‍ക്കിന് ഉത്സവമായി വരുന്നു ഐ കെ കെ സി യുടെ "ചിത്ര നൈറ്റ് "

posted Aug 24, 2010, 11:51 AM by Anil Mattathikunnel
INDIAN KNANAYA CATHOLIC COMMUNITY OF GREATER NEW YORK

PROUDLY PRESENTS

KERALA'S VANAMPADI

 
CHITRA

IN CONCERT with LIVE ORCHESTRA and DANCES


 
FRIDAY, AUGUST 27, 2010 @ 6:30 PM
AT CLARKSTOWN SOUTH HIGH SCHOOL
(IN ROCKLAND)
31 DEMAREST MILL ROAD, WEST NYACK, NY 10994
 
 
For more information & tickets, call:
 
Rockland :               Jose Charath     845-639-6856              Joseph Akasalayil                845-371-1797            James George 845-362-0319
Westchester/CT :        Tony Kalathil    914-751-6636       Santhosh Chamakala       203-434-3253   
NJ & SI :               Thomas Joseph 201-387-1193      Chacko Maikuzhy          718-761-6870     
Renji Manalel 973-525-0038       Stephen Chakonal                 732-294-8886
Queens/LI :       Lukose Malika 516-364-4805       Chackochan Thayil Puthenpurayil 631-737-2465
                                 Jyothis Kudilil 516-417-3510     Sanjoi Kuzhiparambil     718-343-7633
 
                                  
Tickets available at major Indian stores
 
  Hurry to get the best seats.   Plenty of parking available
 
 
From Tapan Zee Bridge : I-87 North to exit 12, at the light, make a left and next light, make a right to Snake Hill Road. At the T-junction, make a left to Old Mill Road. At the 4 way stop intersection, go straight on Germonds Road and make a left turn to Demarest Road. School is on your left hand side.
 
 
From G.W. Bridge: Palisades Parkway North to exit 10. At the light, make a right to Germonds Road, pass Route 304 and continue Germonds Road for about 2 miles, then make a right turn to Demarest Mill Road. School is on your left hand side
Comments