യുറോപ്യന്‍ ക്നാനായ കണ്‍്വന്‍്ഷന്‍് : ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

posted Mar 19, 2009, 8:36 AM by Anil Mattathikunnel   [ updated Mar 19, 2009, 12:43 PM ]


CONTACT PERSONS FOR REGISTRATION  IN DIFFERENT COUNTRIES

NAME                                                                   PHONE  NOS.                                                                     E-MAIL

ITALY

1.Raju  Mundackalparambil                 0039 06 6530846      00393480559932                         ekkc2009@gmail.com

(CHAIRMAN EKKC2009,ROME)

2.Punnoose Palakkattu                         00390698181236               00393280327634               ekkc2009@gmail.com

(GENERAL SECRETARY  EKKC2009 ROME)

3.George Madathil                                   0039 06 39720417             0039 3297290433              ekkc2009@gmail.com

(REGISTRATION CO- ORDINATOR)

U.K

1. Mathew Villoothara                           00442084298366               00447875054679               villoothararaju@aol.com

2.Stephen Theruvath                              0041173771606                  00447886757620               stephenjain@yahoo.com

NORTHERN IRELAND

1.Jaimon Kuruvila  Vengalil                   00442825632775                                                               bisyjaimon@hotmail.com

2.Tomy Parapallil                                      00442890588981                                                               ashlytom2001@yahoo.co.uk

REPUBLIC OF IRELAND

1.Shibu George Puthettu                        00353419803891                                                               nishline@hotmail.com

2.Reji     Parayil                                            0035314512798                                                                  kcaireland@yahoo.co.uk

AUSTRIA

1.Fiji Elevumkal                                         004319230598                                                                    fijielavumkal@gmail.com

2.Felix  Puthenpurayil                            004317344657                                                                    fputhenpurayil@hotmail.com

GERMANY

1.Abraham Thenakara                               0049294114146                                                                  thenakara@hotmail.com

2.John Mathew Kaipuzha                         0049232758933                                                               kaipuzha-john-mathew@gmx.de

SWITZERLAND

1.Jomon Simon Edayodil                       0041449844788                                                                edayodil@hotmail.com

2.Lilly Philip Valayil                                   0041916473834                                                              lilliv3@gmail.com             


For other countries of Europe Kindly contact co- ordinators of Italy.  News published by Mr. Cyriac Kallada(Publicity co-cordinator).More information contact him--- telephone-00393288056764.Comments