Knanaya News‎ > ‎America‎ > ‎

ചിക്കാഗോയില്‍ നാല്പതു മണിക്കൂര്‍ ആരാധനയും അഖണ്ഡജപമാലയും ഇന്നു മുതല്‍ -Live Telecast Available.

posted Oct 26, 2012, 2:40 PM by Saju Kannampally   [ updated Oct 26, 2012, 2:51 PM ]ചിക്കാഗോ:  സേക്രഡ് ഹാര്‍ട്ട് ക്നാനായ കാത്തലിക്ക് ദേവാലയത്തില്‍ വിശ്വാസവര്‍ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നു  വൈകുന്നേരം 7 മുതല്‍ 28 വൈകുന്നേരം 6 വരെ നാല്പതു മണിക്കൂര്‍ ആരാധനയും അഖണ്ഡജപമാലയും നടത്തുന്നു. വി. കുര്‍ബാന, ആരാധന, ജപമാല, വചനം പങ്കുവയ്ക്കല്‍, കൈവയ്പ്പു ശുശ്രൂഷ, തൈലാഭിഷേകം, ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്നു  വൈകിട്ട് 7 ന് നടക്കുന്ന ആരംഭ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാര്‍ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് മുഖ്യകാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കും. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.30 ന് മലങ്കര കുര്‍ബാന - കാര്‍മ്മികന്‍: ഫാ. മാത്യു പെരുമ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30 ന് ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം ഫാ. ജോയി ആലപ്പാട്ട് നയിക്കും.
വിവിധ സമയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക നിയോഗത്തോടെ പ്രാര്‍ ഥിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും 

\måXpaWn¡qÀ Bcm[\m \ntbmK§Ä

 

shÅn

7:00 PM: BtKmf It¯men¡m k` / kotdm ae_mÀ k`

8:00 PM: tIm«bw AXncq]X

9:00 PM: k`mtae[y£À

10:00 PM: sshZnIÀ

11:00 PM: k\ykvXÀ

 

i\n

12:00 AM: AevambÀ

1:00 AM: GIkvXÀ

2:00 AM: æSp_ PohnX¡mÀ

3:00 AM: bphXnbphm¡Ä

4:00 AM: æªp§Ä

5:00 AM: KÀ`¯nepÅ æªp§Ä

6:00 AM: hn`mcyÀ / hn[hIÄ

7:00 AM: hr²À

8:00 AM: cmãXeh·mÀ

9:00 AM: Dt±ymKØÀ

10:00 AM: A²ym]IÀ / aXm²ym]IÀ

11:00 AM: hnZymÀ°nIÄ

12:00 PM: tUmÎÀamÀ

1:00 PM: t\gvkpamÀ / t\gvknKv hnZymÀ°nIÄ

2:00 PM: hmÀjnIw BtLmjnç¶hÀ / P·Zn\w BtLmjnç¶hÀ

3:00 PM: ss{UhÀamÀ

4:00 PM: Iqen the¡mÀ

5:00 PM: hnam\ / I¸ tPmen¡mÀ

6:00 PM: Kymkv tÌj³ DSaIÄ

7:00 PM: sF än tPmen¡mÀ

8:00 PM: am²ya tPmen¡mÀ

9:00 PM: It¯men¡mhnizmk¯n \nìw amdnt¸mbhÀ

10:00 PM: ip²oIcWØe¯nse Bßm¡Ä

11:00 PM: amXm]nXm¡sf _lpam\n¡m¯hÀ

 

RmbÀ

12:00 AM: ]m]t_m[w CÃm¯hÀ

1:00 AM: Un{]j\n Ignbp¶hÀ / am\knI tcmKnIÄ

2:00 AM: sXêhn Aebp¶hÀ

3:00 AM: Km\ip{iqjIÀ

4:00 AM: [ym\ Kpê¡·mÀ

5:00 AM: Bip]{XnIÄ / Bip]{Xn tPmen¡mÀ

6:00 AM: tcmKnIÄ / Im³kÀ tcmKnIÄ

7:00 AM: a¡fnÃm¯hÀ

8:00 AM: hnhml{]mbamb a¡Ä / hnhml{]mbw IgnªhÀ

9:00 AM: tPmen CÃm¯hÀ

10:00 AM: ]mÀ¸nSw CÃm¯hÀ

11:00 AM: a¡fm XnckvIcn¡s¸«hÀ

12:00 PM: KÀ`On{Zw \S¯p¶hÀ

1:00 PM: aZy¯nëw abçaê¶nëw ASnas¸«hÀ

2:00 PM: BßlXym {]hWXbpÅhÀ / BßlXy sNbvXhÀ

3:00 PM: acn¨p t]mbhÀ / ]Ým¯]n¡msX acn¨p t]mbhÀ

4:00 PM: CShI ip{iqjIÀ

5:00 PM: hnip² æÀ_m\bn hnizmkw CÃm¯hÀ

Comments